+420 792 729 487 jires@snowschool.cz

Provozní řád Lyžařské školy Snowschool

Lyžařská a snowboardová škola Snowschool Vrchlabí
Mgr. Věra Jirešová, Pod strání 468, Vrchlabí 54302, Česká republika
IČ: 43469108.  Tel: +420 603 870 447, E-mail: jires@snowschool.cz,
www.snowschool.cz

Provozovatelem Lyžařské školy SNOWSCHOOL je Mgr. Věra Jirešová, Pod strání 468, Vrchlabí. IČO: 43469108. 

1. Provoz

 • Lyžařská škola je otevřena denně, od 8:45 do 16:15 hod.

 • Provozovna lyžařské školy je ve Ski areálu Kněžický vrch, SKI areál Vrchlabí s.r.o., Hořejší Vrchlabí 498, 543 01 Vrchlabí.

 • Lyžařská škola nabízí výuku lyžování, snowboardingu a běžeckého lyžování.

 • Lyžařská škola je určena pro děti, mládež a dospělé.

 • Lyžařská škola nabízí skupinovou a individuální výuku.

 • Aktivní výuková hodina trvá 55 minut (= lekce na 1 výukovou hodinu). 

 • U vícehodinových bloků je vždy poslední hodina výuky zkrácena o 10 minut. 

Skupinové lekce

 • Skupinové lekce probíhají od pondělí do pátku a to v časech 10:00 – 11:50 a 13:00 – 14:50. Lze zakoupit pouze celou dvouhodinovou lekci a to jak dopoledne, tak odpoledne. Také lze zakoupit obě najednou, tedy celkem 4 vyučovací hodiny.

 • Skupinové lekce pro začátečníky začínají pouze v pondělí. 

Privátní lekce

 • Privátní výukové lekce probíhají v rozsahu 1, 2, 3, 4, nebo 6 vyučovacích hodin. Maximální počet osob v privátní lekci jsou 3 děti nebo 4 dospělé osoby. Výjimky jsou možné po dohodě s kanceláří lyžařské školy.

 • Začátek privátní lekce je na domluvě s klientem. Začínáme každou celou hodinu.

 • Výuka v jiném areálu jako např. Herlíkovice – Bubákov je možná po domluvě s kanceláří lyžařské školy.

2. Rezervace a průběh lekcí

 • Doporučujeme lekci objednat alespoň den předem. Objednávku je možné provést osobně v kanceláři školy na Kněžickém vrchu, telefonicky nebo online na www.snowschool.cz.

 • Úhrada ceny za lekci probíhá bezprostředně po zakoupení lekce.

 • Sraz s instruktorem je před začátkem lekce na smluveném místě.

 • Místo setkání je domluveno během objednávky lekce.

 • V případě zpožděného příchodu klienta na lekci (příchod po jejím začátku) nemůže lyžařská škola garantovat celou výukovou hodinu, z důvodu návaznosti dalších lekcí apod. 

 • Lekce probíhají za každého počasí.

 • Lyžařská škola si vyhrazuje právo na změnu instruktora.

3. Jízdenky na vleky ve ski areálu

 • Pro využití lanovek a vleků Ski areálu Kněžický Vrch je nutné zakoupit si permanentku dle ceníku areálu.

 • O nutnosti zakoupit si skipas klienta informuje instruktor. 

 • Pojízdný koberec umístěný v prostorách dětského výukového hřiště je v ceně výuky pouze pro privátní výuku pro děti do 6ti let.  Děti do 6ti let mají u nás jízdenku do celého areálu v ceně  pouze pro privátní lekce. Pro skupinové lekce je nutné jízdenku zakoupit dle ceníku areálu, lze uplatnit během výuku 10% slevu na jízdné. 

4. Storno podmínky

 • V případě neuskutečnění lekce v důsledku zásahu vyšší moci (nepředvídatelná situace nebo událost) se lekce po vzájemné dohodě přesouvá na nejbližší náhradní termín.

 • V případě zkrácení lekce ze strany klienta  není možné vrácení částky za nevyužitý čas. 

Při zrušení výuky individuální lekce (zakoupené osobně v kanceláři lyžařské školy) klientem, má klient právo domluvit se s provozovatelem na náhradním nejbližším možném termínu využití služby. Nepodaří-li se domluvit náhradní termín, vyhovující oběma stranám, bude klientovi vystaven voucher na částku za nevyužité služby. Tento voucher má platnost 1 kalendářního roku ode dne, kdy měla být služba čerpána. Tento voucher může klient využít kdykoli v průběhu jeho doby platnosti na stejnou službu, jejíž čerpání nebylo možné. Pokud klient v uvedeném termínu služeb nevyužije, ztrácí nárok na náhradní plnění. V případě závažných důvodů na straně klienta může provozovatel rozhodnout o vrácení 75% ze zaplacené částky, pokud lekci zakoupil osobně v kanceláři lyžařské školy. Výše uvedené se vztahuje pouze na lekce zakoupené na místě v kanceláři lyžařské školy.

Storno podmínky při platbě předem:

 • Více než 3 dny před začátkem služby bude vráceno 100% zaplacené částky.

 • 2-1 den před začátkem služby bude vráceno 50% zaplacené částky.

 • V případě zrušení rezervace méně než 24 hodin před začátkem služby nebo neuskutečnění služby z důvodů na straně klienta nemá klient nárok na vrácení zaplacené částky.

 • Vrácení zaplacené částky není možné, pokud klient zakoupil lekci online (ve smyslu § 1837 z.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku), v tomto případě je možná pouze změna rezervace na jiný termín. Výjimkou jsou dětské skupinové kurzy, kde vracíme v případě nenastoupení na kurz 100% částky. 

5. Zdraví a bezpečnost klienta

Informace o možných rizicích sportovních aktivitách na sněhu:

Sportovní aktivity mohou způsobit fyzickou či psychickou újmu, zranění včetně těch s trvalými následky nebo smrt. Jakýkoliv typ poranění může být způsobem nejen vlastní osobou, ale také chováním, opomenutím nebo zanedbání ze strany jiných účastníků.

Sportovními aktivitami se rozumí příprava na výuku, účast ve výuce a samotná výuka: alpského, běžeckého lyžování,  snowboardingu, jízda na lanovce, vleku či jiném přepravním zařízení.

 • V případě zakoupení výuky pro dítě je rodič nezletilého dítěte či jiná jeho odpovědná osoba, před výukou povinna nahlásit zdravotní stav dítěte, možné komplikace apod. 

 • Děti musí mít při výuce přilbu, její zapůjčení je možné v půjčovně.

 • Instruktor nezodpovídá za zletilého a nezletilého klienta v případě, že nerespektuje jeho pokyny a upozornění, popř. nemá vhodnou lyžařskou/snowboardovou výzbroj a výstroj, odborně seřízené vázání s DOKLADEM.

 • Klienti jsou povinni nahlásit jakoukoliv zdravotní újmu vzniklou během výukové lekce ihned po jejím skončení, jinak nebude újma akceptována.

 • Klienti nejsou pojištěni u Lyžařské školy SNOWSCHOOL, výuka probíhá na vlastní bezpečnost. Lyžařská škola SNOWSCHOOL doporučuje svým klientům sjednat si úrazové pojištění.

 • Zakoupením lekce klient souhlasí se zajištěním lékařského ošetření klientovi, či jeho dítěti Horskou Službou nebo převoz do nejbližší nemocnice, pokud je odborné lékařské ošetření podle názoru zaměstnance SNOWSCHOOL nebo Ski areálu Kněžický Vrch potřeba. Klient si je vědom toho, že výsledek léčby nebo vyšetření je bez záruky a v případě následného transportu do jiného zdravotnického zařízení, nenese provozovatel žádnou další odpovědnost za tento transport. Klient je povinen uhradit veškeré náklady spojené s lékařskou péči a transportem a nebude uplatňovat nárok na odškodnění vůči provozovateli.

 • Klient je povinen dodržovat pravidla FIS pro chování lyžařů a snowboardistů a pravidla lyžařského areálu.

 • Lyžařská škola SNOWSCHOOL nenese žádnou zodpovědnost za klientovo zdraví nebo za zdraví klientova nezletilého dítěte.

6. Závěrečná ustanovení

 • Každý klient zakoupením lekce souhlasí s PROVOZNÍM ŘÁDEM.

 • Klienti účastnící se výuky souhlasí s bezúplatným pořízením obrazových snímků či obrazově-zvukových záznamů a jejich zveřejněním za účelem propagace činnosti lyžařské školy, a to výhradně na jejích webových nebo facebookových stránkách a či v tištěných informačních materiálech (např. brožury, letáky) vydávaných provozovatelem k účelu propagace provozovatele a distribuovaných vůči třetím osobám. 

 • Přihlášením na výuku klient souhlasí se zpracováním osobních údajů podle pravidel GDPR, OCHRANA SOUKROMÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

 • Provozní řád nabývá účinnosti dne 1.12.2020 a platí do odvolání.

 • Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v příslušné provozovně a k dispozici rovněž na webových stránkách www.snowschool.cz.

 

Ve Vrchlabí dne  20.10.2020

Mgr. Věra Jirešová, ředitelka Lyžařské školy SNOWSCHOOL

Share This