+420 792 729 487 jires@snowschool.cz

Všeobecné obchodní podmínky Lyžařské školy Snowschool

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro online či telefonické objednávky služeb lyžařské a snowboardové školy SNOWSCHOOL Vrchlabí, a pro nákup služeb v provozovně školy na Kněžickém vrchu. (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“).

Provozovatelem Lyžařské a snowboardové školy SNOWSCHOOL Vrchlabí (dále jen „Lyžařská škola SNOWSCHOOL“) je Mgr. Věra Jirešová, Pod strání 468, Vrchlabí 54302, Česká republika IČ: 43469108. 

Všechny služby poskytované Lyžařskou školou SNOWSCHOOL na základě telefonických či online objednávek s využitím internetu či jiných online služeb podléhají těmto Všeobecným obchodním podmínkám. 

Těmto Všeobecným obchodním podmínkách podléhají i nákupy služeb Lyžařské školy SNOWSCHOOL v případě nákupu služeb u smluvních partnerů.

Pokud není výslovně sjednán opak, platí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro veškeré právní úkony a smluvní vztahy uzavírané online, telefonicky a v místě provozovny mezi provozovatelem Lyžařské školy SNOWSCHOOL jako poskytovatelem služeb a jejími klienty jako smluvními partnery – objednateli služeb (dále jen „klienty“).

Objednávky služeb Lyžařské školy SNOWSCHOOL mohou být činěny buď prostřednictvím objednávkových formulářů na www.snowschool.cz, prostřednictvím e-mailu na jires@snowschool.cz či telefonicky na tel. č. pro rezervace +420 792 729 487 a tel. č.  Provozovatel školy: +420 603 870 445 nebo 602 277 547.

2. Nabídka služeb Lyžařské školy SNOWSCHOOL

Veškeré nabídky lyžařské školy SNOWSCHOOL prezentované v provozovně či online mohou mít omezenou platnost. Ceny jsou prezentovány v Kč včetně všech daní. Nabídka služeb se řídí Provozním řádem, který je zveřejněn na webu školy.

Lyžařská škola SNOWSCHOOL nepřebírá jakoukoliv záruku za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu poskytnutých informací. Nároky z ručení uplatňované vůči Lyžařské škole SNOWSCHOOL, které se vztahují na jakékoliv škody hmotné i nehmotné povahy, které byly způsobeny používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací, popř. používáním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany lyžařské školy nedošlo k prokazatelně hrubému zavinění.

Lyžařská škola SNOWSCHOOL si výslovně vyhrazuje právo provést bez zvláštního upozornění změnu, doplnění, vymazání částí internetových stránek nebo celé nabídky či prezentaci dočasně nebo s konečnou platností zastavit.

3. Uzavření smlouvy

3a) Telefonické a online rezervace služeb, potvrzení objednávky, uzavření smlouvy.

Pro přijetí telefonické či online rezervace a rozsah poskytované služby jsou rozhodující výhradně písemná potvrzení objednávky Lyžařské školy SNOWSCHOOL. Písemným potvrzením objednávky ze strany

lyžařské školy je smlouva uzavřena. Vedlejší ústní nebo telefonická ujednání platí pouze v případě výslovného písemného potvrzení ze strany Lyžařské školy SNOWSCHOOL. Lyžařská škola SNOWSCHOOL se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany klienta reagovat neprodleně, bude-li to možné, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

3b) Uzavření smlouvy v provozovně

V případě nákupu služeb Lyžařské školy SNOWSCHOOL podle její aktuální nabídky služeb, v provozovně této školy, je uzavřena mezi provozovatelem a klientem smlouva v místě provozovny.

4. Platební podmínky

4a)Při nákupu služeb v provozovně hradí klient cenu služeb Lyžařské školy SNOWSCHOOL na místě. Požadována je tedy 100% platba předem. Provozovatel vydá klientovi namístě daňový doklad.

V případě prodlení s úhradou je Lyžařská škola SNOWSCHOOL oprávněna požadovat po klientovi zákonné úroky z prodlení, případně je oprávněna od smlouvy odstoupit.
Zaplacením ceny služby vyslovuje klient souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami.

4b)Platební podmínky při nákupu služeb online ( dětské skupinové kurzy)

Z každé smlouvy, která se uskutečnila elektronicky po obdržení písemného potvrzení objednávky je nutné uhradit předem celou cenu služby dle stanoveného data splatnosti na objednávce. Požadována je tedy 100% platba předem.

V případě prodlení s úhradou je Lyžařská škola SNOWSCHOOL oprávněna 

od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy činí Lyžařská

škola SNOWSCHOOL písemně, je účinné jeho doručením klientovi (za doručení se považuje i doručení odstoupení e-mailem).

Zaplacením ceny služby vyslovuje klient souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami.

5. Rozsah poskytovaných služeb a uplatnění reklamací

Lyžařská a snowboardová výuka probíhá denně za každého počasí certifikovanými instruktory.

Vyučovací hodina trvá 55 minut. Výuka probíhá na vlastní bezpečnost a provozovatel doporučuje sjednat si před zahájením výuky úrazové pojištění. Klient je povinen před započetím výuky pravdivě instruktora informovat o svých lyžařských či snowboardových schopnostech, zkušenostech a případně také o zdravotních potížích, které by se mohly při výkonu sportu projevit. Klient musí přesně a důsledně respektovat a dodržovat pokyny instruktora Lyžařské školy SNOWSCHOOL. Nerespektování pokynů a napomenutí opravňuje instruktory Lyžařské školy SNOWSCHOOL k okamžitému ukončení smlouvy (výuky).

Lyžařská škola SNOWSCHOOL si vyhrazuje právo k okamžitému ukončení smlouvy s klientem, který je pod vlivem alkoholu a/nebo jiných návykových látek, dále s klientem, který fyzicky nebo slovně napadá instruktora. V případě ukončení smlouvy v takových případech nenáleží klientovi nárok na vrácení nákladů vynaložených na službu ani nárok na jakoukoli náhradu škody.

Služba lyžařské nebo snowboardové výuky bude poskytnuta na předem domluveném místě a v předem sjednaném čase. Změnu místa nebo času lze provést až po odsouhlasení oběma smluvními stranami. V případě, že se klient nedostaví na místo určení v předem domluvený čas, nemá nárok na náhradu takto zmeškané služby. Instruktor čeká na klienta maximálně 15 minut od sjednaného začátku služby.

6. Storno podmínky

Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním služby – storno podmínky. Klient nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Individuální klienti v případě zrušení služby (zakoupené osobně v kanceláři lyžařské školy):

  • Více než 3 dny před začátkem služby bude vráceno 100% zaplacené částky.
  • 2-1 den před začátkem služby bude vráceno 50% zaplacené částky.
  • V případě zrušení rezervace méně než 24 hodin před začátkem služby nebo neuskutečnění služby z důvodů na straně klienta nemá klient nárok na vrácení zaplacené částky. V případě zkrácení lekce ze strany klienta  není možné vrácení částky za nevyužitý čas. 

Při zrušení výuky individuální lekce klientem, má klient právo domluvit se s provozovatelem na náhradním nejbližším možném termínu využití služby. Nepodaří-li se domluvit náhradní termín, vyhovující oběma stranám, bude klientovi vystaven voucher na částku za nevyužité služby. Tento voucher má platnost 1 kalendářního roku ode dne, kdy měla být služba čerpána. Tento voucher může klient využít kdykoli v průběhu jeho doby platnosti na stejnou službu, jejíž čerpání nebylo možné. Pokud klient v uvedeném termínu služeb nevyužije, ztrácí nárok na náhradní plnění. V případě závažných důvodů na straně klienta může provozovatel rozhodnout o vrácení 50% ze zaplacené částky, pokud lekci zakoupil osobně v kanceláři lyžařské školy. Výše uvedené se vztahuje pouze na lekce zakoupené na místě v kanceláři Lyžařské školy SNOWSCHOOL.

Vrácení zaplacené částky není možné, pokud klient zakoupil lekci online (ve smyslu § 1837 z.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku), v tomto případě je možná pouze změna rezervace na jiný termín.

Dětské skupinové kurzy v případě zrušení služby platby předem:

V případě nenastoupení na kurz vracíme celou částku na účet, z kterého přišla úhrada kurzovného předem.  V případě zahájení kurzu a zkrácení kurzu v průběhu kurzu vracíme 100,- Kč za každý den. 

7. Zpracovávání a uchovávání osobních údajů

Rozsah zpracovávaných osobních údajů je minimalizován na nezbytný rozsah na účel evidence a identifikace klienta. Všechny nezbytné informace potřebné ke zpracovávání osobních údajů jsou zpřístupněny v dokumentu OCHRANA SOUKROMÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ na www.snowschool.cz.

8. Soudní příslušnost, místo plnění, rozhodné právo, smluvní jazyk, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Místem plnění je Vrchlabí. Příslušným soudem pro veškeré právní spory vyplývající ze smluvního vztahu je soud věcně a místně příslušný podle platných právních předpisů. Platí české právo. Smluvním jazykem je český jazyk.

V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, 120 00, Email: adr@coi.cz, Web: www.adr.coi.cz.

9. Závěrečné ustanovení.

Každý klient zakoupením lekce souhlasí s PROVOZNÍM ŘÁDEM A VŠEOBECNĚ OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.

10. Účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 20.10.2020.

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek byla neúčinná nebo se takovými stala, neovlivní to účinnost ostatních ustanovení ani celého právního úkonu. Neúčinné ustanovení je nutno nahradit takovým ustanovením, které nejblíže odpovídá účelu neúčinného ustanovení. Jakékoli změny těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být provedeny písemně.

Lyžařská škola SNOWSCHOOL je oprávněna měnit Všeobecné obchodní podmínky jednostranně.

 

Ve VRCHLABÍ dne 20.10.2020

Mgr. Věra Jirešová